ਅਡਵੈਂਚਰ ਟਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੇੂਨ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਡਿਲਟਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਟੂਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲ ਬਣਾ ਗ ਹੈ।