ਅਨਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਾਂ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਅਰੋਗਲਿਫ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ।

ਅਨਖ