ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ '8' ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ '8' ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।