ਇਹ ਫ਼ਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। 2015 ਅਨੁਸਾਰ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ