ਐਰ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Р ਛੋਟਾ р) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।