(ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ О ਛੋਟਾ о) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।