ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ: ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਤੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਣਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ|

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਗਣਿਤਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀਸੋਧੋ

ਸ਼੍ਰੋ੍ਡਿੰਜਰ ਸਮੀਕਰਨਸੋਧੋ

ਸਮਿੱਟਰੀਸੋਧੋ

ਕੁਆਂਟਮ ਅਵਸਥਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਡੀਰਾਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸੋਧੋ

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂਸੋਧੋ

ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀਸੋਧੋ

ਕੰਪਿਉਟੇਸ਼ਨਸੋਧੋ

ਸੁੱਪਰਸਮਿੱਟਰੀਸੋਧੋ

ਕੁਆਂਟਮ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀਸੋਧੋ

ਗੈਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਤਮਿਕ ਰੇਖਾਗਣਿਤਸੋਧੋ

ਸਟਰਿੰਗ ਥਿਊਰੀਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ