"ਅਜ਼ਾਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

! Recital
! ਅਰਬੀ
! ਲਿਪਾਂਤਰਨ
! Transliteration
! ਅਨੁਵਾਦ
! Translation
|-
| 4x
|lang="ar" dir="rtl"| الله أكبر
| [[ਤਕਬੀਰ|ਅੱਲਹੁ ਅਕਬਰ]]
| [[Takbir|Allahu Akbar]]
| ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ
| [[God in Islam|God]]{{ref|3|3}} is greatest
|-
| 2x
|lang="ar" dir="rtl"| أشهد أن لا اله إلا الله
|[[ਸ਼ਾਹਦਾ|ਅਸ਼-ਹਦੂ ਅਨ-ਲਾ ਇਲਹ ਇੱਲਾ ਇਲਾਹ]]
|[[Shahada|Ash-hadu an-la ilaha illa llah]]
| I bear witness that there is no deity except God.
|-
699

edits