"ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
Charan Gill ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਪੰਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ: ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ
(ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਈ, ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ)
ਛੋ (Charan Gill ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਪੰਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤਾ: ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ)