"ਕੋਂਕਣੀ ਭਾਸ਼ਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
Charan Gill ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਕੌਨਕਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਂਕਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: ਸਹੀ ਹਿੱਜੇ
("ਕੋਂਕਣੀ ਇੱਕ ਇੰਡੋ-ਆਰਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਇੰਡੋ-ਯੂਰੋਪੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
ਛੋ (Charan Gill ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਕੌਨਕਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਂਕਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: ਸਹੀ ਹਿੱਜੇ)