"ਅਰਸ਼ੀ ਮੱਧ ਰੇਖਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਈ
(ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਈ)
[[File:AxialTiltObliquity.png|thumb|ਖਗੋਲੀ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਧਰਤੀ ਦੀ [[ਧਰਤੀ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ]] ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤੇ ਹੈ , ਅਤੇ [[ਸੌਰ ਰਾਹ]] ਵਲੋਂਤੋਂ ੨੩ . ੪ ਡਿਗਰੀ ਦੇ [[ਕੋਣ]] ਉੱਤੇ ਹੈ]]
 
[[ਖਗੋਲਸ਼ਾਸਤਰ]] ਵਿੱਚ ਖਗੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰਮੱਧ ਰੇਖਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੂਮਧਿਅਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਖਗੋਲੀ ਗੋਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਹਾਵ੍ਰੱਤ ਮਹਾਚੱਕਰ ( ਗਰੇਟ ਸਰਕਲ ) ਹੈ । <br />
 
ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ( ਯਾਨੀ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਜਾਂ ਹਮਿਸਫੇਇਰ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਖਗੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਆਂਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇਵੇਖਣਗੇ। । ਉਸੀਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਗੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਉੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਾਂਗੇ । ਵੇਖਣਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੂਮਧਿਅਭੂਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਗੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ।ਵੇਖਣਗੇ। ਖਗੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਲੋਂਤੋਂ ਖਗੋਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੈ। ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਅਸੀ ਕਹਿ ਸੱਕਦੇਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਕਿ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਖਗੋਲੀ ਵਿਚਕਾਰਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਠੀਕ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ।ਹੈ।