"ਦੋਹਰਾ ਤਾਰਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਈ
(ਖਗੋਲਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਤਾਰਾ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
 
(ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਈ)
ਖਗੋਲਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਤਾਰਾ ਦੋ ਤਾਰਾਂਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜਿਆਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਲੋਂਤੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਜਰਿਏਜਰੀਏ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ - ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦੋ ਕਾਰਣਾਂਕਾਰਨਾਂ ਵਲੋਂਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ -
* ਇਹ ਦੋ ਤਾਰੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਲੋਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਵਿਤਾਰਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਲੋਂਤੋਂ ਗੁਰੁਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਲੋਂਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹਨ
* ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਵਲੋਂਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ( ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ - ਦੇ - ਪਿੱਛੇ - ਇੱਕ, ਦੋ ਪਹਾੜ ਇੱਕ - ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਸੱਕਦੇਸਕਦੇ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਚਾਸਪੰਜਾਹ ਮੀਲ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ )