"ਸ਼ੁੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
[[File:Royal family Sunga West Bengal 1st century BCE.jpg|thumb|right|250px|]]
'''ਸ਼ੁੰਗ ਖ਼ਾਨਦਾਨਰਾਜਵੰਸ਼''' [[ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ]] ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕੀਏ ਖ਼ਾਨਦਾਨਵੰਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹੇ [[ਮੌਰਿਆਮੌਰੀਆ ਰਾਜਵੰਸ਼]] ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ । ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤਰਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ੧੮੭ ਈ . ਪੂ . ਵਲੋਂਤੋਂ 75 ਈ . ਪੂ . ਤੱਕ ਯਾਨੀ 112 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸੀ। ਪੁਸ਼ਯਮਿਤ ਨੇ [[ਅਸ਼ਵਮੇਧ]] ਯੱਗ ਕੀਤਾ । ਕੀਤਾ।
 
== ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ==
ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -
 
* [[ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰ ਸ਼ੁੰਗ]] (185 - 149 BCE)
ਇਸ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -
* [[ਪੁਸ਼ਯਮਿਤ ਸ਼ੁਙਗਅਗਨਿਮਿਤਰ]] ( 185 149 - 149141 BCE )
* [[ਅਗਨਿਮਿਤਰਵਸੁਜੇਸ਼ਠ]] ( 149141 - 141131 BCE )
* [[ਵਸੁਜੇਸ਼ਠਵਸੁਮਿਤਰ]] ( 141 131 - 131124 BCE )
* [[ਵਸੁਮਿਤਰਅੰਧਰਕ]] ( 131 124 - 124122 BCE )
* [[ਅੰਧਰਕਪੁਲਿੰਦਕ]] ( 124 122 - 122119 BCE )
* [[ਘੋਸ਼ ਸ਼ੁਙਗਸ਼ੁੰਗ]]
* [[ਪੁਲਿੰਦਕ]] ( 122 - 119 BCE )
* [[ਘੋਸ਼ ਸ਼ੁਙਗ]]
* [[ਵਜਰਮਿਤਰ]]
* [[ਭਗਭਦਰ]]
* [[ਦੇਵਭੂਤੀ]] ( 83 - 73 BCE )
 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ [[ਪੁਸ਼ਯਮਿਤ ਸ਼ੁੰਗ]] , ਜੋ [[ਇੰਦਰ ਮੌਰਿਆਮੌਰੀਆ]] ਦੀ ਫੌਜਸੈਨਾ ਦਾ ਸੇਨਾਪਤੀਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ , ਨੇ ਫੌਜਸੈਨਾ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇੰਦਰ ਮੌਰਿਆਮੌਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ।ਸੀ। ਪੁਸ਼ਯਮਿਤ ਨੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਅਗਨਿਮਿਤਰ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋਇਆ । ਹੋਇਆ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 140 ਈਸਾਪੂਰਵ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਠਮਿਤਰ ( ਜਿਏਸ਼ਠਮਿਤਰ ) ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ । ਬਣਾ।
ਪੁਸ਼ਯਮਿਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਣਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪੱਛਮ ਵਲੋਂਤੋਂ ਯਵਨਾਂ ( ਯੂਨਾਨੀਆਂ ) ਦਾ ਹਮਲਾ । ਹਮਲਾ। ਵਿਆਕਰਨਕਾਰ [[ਪਤਞਜਲਿਪਤੰਜਲੀ]] , ਜੋ ਕਿ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲਾ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੈ। [[ਕਾਲਿਦਾਸ]] ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਾ [[ਮਾਲਵਿਕਾਗਨਿਮਿਤਰਮ]] ਵਿੱਚ ਵਸੁਦੇਵ ਦਾ ਯਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਹੈ।
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸ਼ੁੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼]]
3,807

edits