"ਜਗਤ (ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ)" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"'''ਜਗਤ''' (ਲਾਤੀਨੀ: '''''regnum''''', ਬਵ. '''''regna''''') ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("'''ਜਗਤ''' (ਲਾਤੀਨੀ: '''''regnum''''', ਬਵ. '''''regna''''') ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)