ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਛੋ
Babanwalia ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਹਿਗਜ਼ ਬੋਸੋਨ ਨੂੰ ਹਿਗਜ਼ ਬੋਸੌਨ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਚਾਰਨ ਮੁਤਾਬਕ