ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{Infobox Indian Political Party |party_name = ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ |party_logo = 200px |colorcod..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{Infobox Indian Political Party |party_name = ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ |party_logo = 200px |colorcod..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)