ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
No edit summary
No edit summary
==ਬਣਤਰ==
===ਉਪਰਲੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੀ===
ਉਪਰਲੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਹ, ਗ੍ਰਾਸਨਲੀ, ਮਿਹਦਾ ਅਤੇ [[ਡੂਡੀਨਮ]] ਹੁੰਦੇ ਹਨ।<ref>{{MeSH name|Upper+Gastrointestinal+Tract}}</ref>
===ਹੇਠਲੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੀ===
ਹੇਠਲੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।<ref>{{MeSH name|Upper+Gastrointestinal+Tract}}</ref>