"ਸੰਥਾਰਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
'''ਸੰਥਾਰਾ''' (Sallekhanā ,also Santhara, Samadhi-marana, Sanyasana-marana), (संथारा , सल्लेखना ) ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਖਾਣਾ - ਪੀਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੈਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੰਥਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਲਨਜ਼ਦੀਕ ਵੇਖਕੇ ਸੱਬਸਭ ਕੁੱਝ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
1,620

edits