"ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"'''ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ''' (ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 'ਦੋਸਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਹਾਇਤਾ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("'''ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ''' (ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 'ਦੋਸਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਹਾਇਤਾ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)