"ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"'''ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ''' ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੌਹਨ ਡਾ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("'''ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ''' ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੌਹਨ ਡਾ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)