ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
No edit summary
ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅੈਂਟੀਵਾਇਰਸਹਨ।[[ਅੈਂਟੀਵਾਇਰਸ]] ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।