"ਅਵਤਲ ਲੈੱਨਜ਼" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"'''ਅਵਤਲ ਲੈੱਨਜ਼''' ਮੱਧ 'ਚੋਂ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਅਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("'''ਅਵਤਲ ਲੈੱਨਜ਼''' ਮੱਧ 'ਚੋਂ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਅਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)