"ਬਰਾਹੂਈ ਭਾਸ਼ਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"Brahui language" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Brahui language" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
 
("Brahui language" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
== ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ==
ਬਰਾਹੂਈ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਾਲਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾਵਾਨੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ /h/ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।
 
== ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ==
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ [[ਬਲੋਚੀ ਭਾਸ਼ਾ]] ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਦੀਰਘ [[ਸਵਰ]]  /ਆ, ਏ, ਈ, ਓ, ਊ/ ਹਨ ਅਤੇ ਲਘੂ ਸਵਰ /ਅ, ਇ, ਉ/ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵੀ ਬਲੋਚੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। <span class="cx-segment" data-segmentid="140"></span>
 
ਇਸਦੇ [[ਵਿਅੰਜਨ]] ਵੀ ਬਲੋਚੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਾਹੂਈ ਵਿੱਚ ਖਹਿਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
{| class="wikitable" style="text-align: center"
 
! Labial
! Dental
! Alveolar
! Retroflex
! Palatoalveolar
! Palatal
! Velar
! Glottal
|-
! Stop
| {{ਫਰਮਾ:IPA|p b}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|t d}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ʈ ɖ}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|k ɡ}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ʔ}}
|-
! Affricate
| {{ਫਰਮਾ:IPA|t͡ʃ d͡ʒ}}
|-
! Fricative
| {{ਫਰਮਾ:IPA|f}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|s z}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ʃ ʒ}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|x ɣ}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|h}}
|-
! Tap
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ɾ}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ɽ}}
|-
! Nasal
| {{ਫਰਮਾ:IPA|m}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|n}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|ɳ}}
| ({{ਫਰਮਾ:IPA|ŋ}})
|-
! Lateral
| {{ਫਰਮਾ:IPA|l ɬ}}
|-
! Semivowel
| {{ਫਰਮਾ:IPA|w}}
| {{ਫਰਮਾ:IPA|j}}
|}
 
== ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ==