"ਮੋਨੇਰਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
 
#ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਓੂਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
#ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
#ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਝਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ]]