"ਅਟਾਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
'''ਅਟਾਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ''' ([[ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ]]: Unified Atomic Mass Unit; ਪ੍ਰਤੀਕ: u), ਜਾਂ ਡਾਲਟਨ (Da) ਦਰਵਿਅਮਾਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਰਮਾਣੁ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਰਵਿਅਮਾਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਯੁਨਿਵਰਸਲ ਮਾਸ ਯੁਨਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
 
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਟਾਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ {{SimpleNuclideSimpleNuclide2|link|Carbon|12}} ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੁ ਦੇ ਦਰਵਿਅਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰਹਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
: <math>m_u = 1 \, {\rm u} = 1,660 538 921(73) \cdot 10^{-24} \, {\rm g} = 1,660 538 921(73) \cdot 10^{-27} \, {\rm kg} = 931,494028(23) \, \frac{\rm MeV}{c^2}</math>
: <math>1 \, {\rm u} = \frac{1}{N_{\rm A}} \, {\rm [g]} = \frac{1}{1000 \, N_{\rm A}} \, {\rm [kg]}</math>
:: जहाँ: ''N''<sub>A</sub> - [[अवगाद्रो संख्या]] है।
: <math>1\ {\rm g} = 6,022 \, 141\, 29(27)\times 10^{23}\ {\rm u}</math>
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਭਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ]]