"ਗਰਟਰੂਡ ਐਲੀਓਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
{{Infobox scientist
| birth_name = Gertrude Belle Elion
| name = Gertrude Elion
| image = Gertrude Elion.jpg
| image_size =
| alt =
| caption =
| birth_date = {{Birth date|1918|01|23}}
| birth_place = [[ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ]], [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]]
| death_date = {{Death date and age|1999|02|21|1918|01|23}}
| death_place = [[ਚੈਪਲ ਹਿਲ, ਉੱਤਰੀ ਕੀਰੋਲਾਇਨਾ]], USA
| residence =
| citizenship = [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ]]
| nationality =
| fields =
| workplaces = {{Plainlist|
* [[Burroughs Wellcome]]
* [[Duke University]]}}
| alma_mater = [[Hunter College]]
| doctoral_students =
| notable_students =
| known_for =
| awards = {{Plainlist|
* [[Garvan-Olin Medal]] (1968)
* [[ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ]] (1988)
* [[National Medal of Science]] (1991)
* [[Lemelson-MIT Prize]] (1997)
* [[National Inventors Hall of Fame]] (1991)
* [[Fellow of the Royal Society|ForMemRS]] (1995)}}
| signature =
| website = {{URL|http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1988/elion-bio.html}}
| signature_alt =
| footnotes =
}}
'''ਗਰਟਰੂਡ ਬੈਲੀ ਐਲੀਓਨ''' (23 ਜਨਵਰੀ 1918 – 21 ਫਰਵਰੀ 1999)<ref name="formemrs">{{ਫਰਮਾ:Cite journal|last1=Avery|first1=Mary Ellen|authorlink=Mary Ellen Avery|doi=10.1098/rsbm.2007.0051|title=Gertrude Belle Elion. 23 January 1918 -- 21 February 1999|journal=[[Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society]]|volume=54|pages=161–168|year=2008|pmid=|pmc=}}</ref> ਇੱਕ [[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ|American]] [[ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ|biochemist]] ਅਤੇ ਫਰਮਾਕਾਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 1988 ਦਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜਾਰਜ ਐਚ ਹਿਚਿੰਗਜ ਅਤੇ ਸਰ ਜੇਮਜ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਚਿੰਗਜ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਨੇਕ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ [[ਏਡਜ਼|AIDS]] ਦੀ ਦਵਾ AZT ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। <ref>Holloway, M. (1991) ''Profile: Gertrude Belle Elion – The Satisfaction of Delayed Gratification'', Scientific American '''265'''(4), 40–44. </ref><ref><cite class="citation encyclopaedia" id="CITEREFChast1970.E2.80.9380">Chast, François (1970–80). </cite></ref><ref>{{ਫਰਮਾ:Cite book|author=McGrayne, Sharon Bertsch|title=Nobel Prize Women in Science|publisher=Carol Publishing Group|year=1998|chapter=Gertrude Elion|pages=280–303}}</ref>