"ਬ੍ਰੇਵ ਨਿਊ ਵਰਲਡ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

200px '''ਬ੍ਰੇਵ ਨਿਊ ਵਰਲਡ''' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲਕਾ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ
(200px '''ਬ੍ਰੇਵ ਨਿਊ ਵਰਲਡ''' ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲਕਾ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)