"ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
| DorlandsID = 42256
}}
ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
The '''human brain''' is the main organ of the human [[central nervous system]]. It is located in the [[human head|head]], protected by the [[human skull|skull]]. It has the same general structure as the brains of other [[mammal]]s, but with a more developed [[cerebral cortex]]. Large animals such as whales and elephants have [[brain-to-body mass ratio|larger brains]] in absolute terms, but when measured using a [[encephalization quotient|measure of relative brain size]], which compensates for body size, the quotient for the human brain is almost twice as large as that of a [[bottlenose dolphin]], and three times as large as that of a [[chimpanzee]], though the quotient for a [[treeshrew]]'s brain is larger than that of a human's.<ref>{{Cite web
{{Cite web
| title = Tupaia belangeri
| publisher = The Genome Institute, Washington University
| url = http://genome.wustl.edu/genomes/view/tupaia_belangeri
| accessdate = January 2016
}}</ref>
}}</ref> Much of the size of the human brain comes from the cerebral cortex, especially the [[frontal lobe]]s, which are associated with [[executive functions]] such as [[self-control]], [[planning]], [[reason]]ing, and [[abstraction|abstract thought]]. The area of the cerebral cortex devoted to [[visual perception|vision]], the [[visual cortex]], is also greatly enlarged in humans compared to other animals.
 
==ਹਵਾਲੇ==