"ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
| System = [[ਮੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ]]<br />[[ਨਿਊਰੋਇਮੀਊਂਨ ਸਿਸਟਮ]]
| Artery = [[ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਾਿਟਡ ਜੰਮ]], [[ਵਰਟੀਵਰਲ ਜੰਮ]]
| Vein = [ [ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਠ ] ], [ [ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਦਮਾਗ਼ੀਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ ] ], ਬਾਹਰੀ ਨਾੜੀ <nowiki>: ([ [ਵੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਿਦਮਾਗ਼ੀਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ | ਉੱਤਮ ] ] ਅਤੇ [ [ ਘਟੀਆ ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਨਾੜੀ ]] , ਅਤੇ [ [ ਮੱਧ ਿਦਮਾਗ਼ੀਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ ]] ), [ [ ਬੇਸਲ ਨਾੜੀ ] ], [ [ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾੜੀ ] ], [ [ choroidਕੋਰੋਇਡ ਨਾੜੀ ] ], [ [ cerebellarਸੇਰੇਬੇਲਰ ਨਾੜੀ ]]</nowiki>
| Nerve =
| Lymph =