"ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
| System = [[ਮੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ]]<br />[[ਨਿਊਰੋਇਮੀਊਂਨ ਸਿਸਟਮ]]
| Artery = [[ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਾਿਟਡ ਜੰਮ]], [[ਵਰਟੀਵਰਲ ਜੰਮ]]
| Vein = [[ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਠ ]], [[ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ ]], ਬਾਹਰੀ ਨਾੜੀ <nowiki>: ([[ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ]] ਅਤੇ [[ਛੋਟੀ ਘਟੀਆ ਿਦਮਾਗ਼ੀਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ ]] , ਅਤੇ [[ ਮੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਨਾੜੀ ]] ), [[ ਬੇਸਲ ਨਾੜੀ ]], [[ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾੜੀ ]], [[ਕੋਰੋਇਡ ਨਾੜੀ ]], [[ਸੇਰੇਬੇਲਰ ਨਾੜੀ ]]</nowiki>
| Nerve =
| Lymph =