"ਹਜ਼ਾਰਾਜਾਤ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{Infobox| bodyclass=geography | above = ਹਜ਼ਾਰਾਜਾਤ | image = Hazarajat map.jpg | label1 = ਅਨੁਮਾਨਤ ਖੇਤਰਫਲ਼..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{Infobox| bodyclass=geography | above = ਹਜ਼ਾਰਾਜਾਤ | image = Hazarajat map.jpg | label1 = ਅਨੁਮਾਨਤ ਖੇਤਰਫਲ਼..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)