"ਹਜ਼ਾਰਾਜਾਤ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਛੋ
| data3 = 50 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 130 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ
| label4 = ਹਜ਼ਾਰਾਜਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ (ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ) ਸੂਬੇ
| data4 = [[ਬਗ਼ਲਾਨ ਸੂਬਾ|ਬਗ਼ਲਾਨ]]<br />[[ਬਾਮੀਆਨ ਸੂਬਾ|ਬਾਮੀਆਨ]]<br />[[ਦਾਏਕੁੰਦੀ ਸੂਬਾ|ਦਾਏਕੁੰਦੀ]]<br />[[ਹੇਲਮੰਦ ਸੂਬਾ|ਹੇਲਮੰਦ]]<br />[[ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਸੂਬਾ|ਗ਼ਜ਼ਨੀ]]<br />[[ਗ਼ੌਰ ਸੂਬਾ|ਗ਼ੌਰ]]<br />[[ਔਰੋਜ਼ਗਾਨ ਸੂਬਾ|ਔਰੋਜ਼ਗਾਨ]]<br />[[ਪਰਵਾਨ ਸੂਬਾ|ਪਰਵਾਨ]]<br />[[ਸਮੰਗਾਨ ਸੂਬਾ|ਸਮਨਗਾਨ]]<br />[[ਮੈਦਾਨ ਵਰਦਿੱਕ ਸੂਬਾ|ਮੈਦਾਨ ਵਰਦਿੱਕ]]
| data4 = [[ਬਗ਼ਲਾਨ ਸੂਬਾ|ਬਗ਼ਲਾਨ]]
[[ਬਾਮੀਆਨ ਸੂਬਾ|ਬਾਮੀਆਨ]]
[[ਦਾਏਕੁੰਦੀ ਸੂਬਾ|ਦਾਏਕੁੰਦੀ]]
[[ਹੇਲਮੰਦ ਸੂਬਾ|ਹੇਲਮੰਦ]]
[[ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਸੂਬਾ|ਗ਼ਜ਼ਨੀ]]
[[ਗ਼ੌਰ ਸੂਬਾ|ਗ਼ੌਰ]]
[[ਔਰੋਜ਼ਗਾਨ ਸੂਬਾ|ਔਰੋਜ਼ਗਾਨ]]
[[ਪਰਵਾਨ ਸੂਬਾ|ਪਰਵਾਨ]]
[[ਸਮੰਗਾਨ ਸੂਬਾ|ਸਮਨਗਾਨ]]
[[ਸਿਰ ਪੋਲ ਸੂਬਾ|ਸਿਰ ਪੋਲ]]
[[ਮੈਦਾਨ ਵਰਦਿੱਕ ਸੂਬਾ|ਮੈਦਾਨ ਵਰਦਿੱਕ]]
| label5 = ਜਾਤੀਆਂ
| data5 = [[ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕ|ਹਜ਼ਾਰਾ]]