"ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸਿੰਧ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
({|table id="toc" style="margin:0;background:#ccccff";width:130%" align="left" cellpadding="1" | style="background:#ACE1AF" align="center" width="130px" colspan=2 ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
 
{|table id="toc" style="margin:0;background:#ccccff";width:130%" align="left" cellpadding="1"
| style="background:#ACE1AF" align="center" width="130px" colspan=2 |'''55font<font size="+1" color=black66ਹੈਦਰਾਬਾਦ55font66black>ਹੈਦਰਾਬਾਦ<font>'''
|-
| style="background:#d0f0c0" align="center" width="130px" colspan=2 |'''55font<font size="1" color=black6655font66black><font>'''
|-
|-style="margin:0;background:#ccccff";width:100%" align="center" cellpadding="2"
ਗੁਮਨਾਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ