"ਇਸਾਈ ਜੱਟ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"''ਇਸਾਈ ਜੱਟ'' ਜੱਟ ਜਾਤ ਦੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("''ਇਸਾਈ ਜੱਟ'' ਜੱਟ ਜਾਤ ਦੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)
423

edits