"ਪੋਰਕ(ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ)" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"Pork" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
("Pork" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
("Pork" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)
== ਪੋਸ਼ਣ ==
{{ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਗੁਣ|name=<div>ਸੂਰ, ਤਾਜ਼ਾ, ਸਾਰਾ,</div><div>ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਚਰਬੀ,</div><div>ਪਕਾਏ ਹੋਏ, ਬਰੋਇਲਡ</div>|carbs=0.00 g|fat=13.92 g|protein=27.32 g|kJ=1013|sugars=0.00 g
<!-- amino acids -->|fibre=0.0 g|satfat=5.230 g|monofat=6.190 g|polyfat=1.200 g|tryptophan=0.338 g|threonine=1.234 g|isoleucine=1.260 g|leucine=2.177 g|lysine=2.446 g|methionine=0.712 g|cystine=0.344 g|phenylalanine=1.086 g|tyrosine=0.936 g|valine=1.473 g|arginine=1.723 g|histidine=1.067 g|alanine=1.603 g|aspartic acid=2.512 g|glutamic acid=4.215 g|glycine=1.409 g|proline=1.158 g|serine=1.128 g|vitB6_mg=0.464|vitB12_ug=0.70|choline_mg=93.9|vitC_mg=0.6|vitD_iu=53|calcium_mg=19|iron_mg=0.87|magnesium_mg=28|phosphorus_mg=246|potassium_mg=423|sodium_mg=62|zinc_mg=2.39|water=57.87 g|source_usda=1|source_USDA=1}}ਇਸ ਦੀ ਮਾਇਓਲੋਗਲਿਨਮਾਇਓਗਲੋਬਿਨ ਸਮੱਗਰੀ ਬੀਫ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਕਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। USDA ਪੋਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਥਾਈਮਿਨ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 1) ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੈ।<ref>[http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Pork_from_Farm_to_Table/index.asp Fresh Pork...from Farm to Table] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070714005906/http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Pork_from_Farm_to_Table/index.asp|date=14 July 2007}} [//en.wikipedia.org/wiki/USDA USDA] Food Safety and Inspection Service.</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.calorie-count.com/calories/item/10061.html|title=Calories in Pork, Fresh, Loin, Tenderloin|website=Calorie Count}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.healthaliciousness.com/articles/thiamin-b1-foods.php|title=Top 10 Foods Highest in Thiamin (Vitamin B1);<br>from google (thiamin source) result 1}}
</ref><ref>{{Cite web|url=https://authoritynutrition.com/foods/pork/|title=Thiamin: Unlike other types of red meat, such as beef and lamb, pork is particularly rich in thiamin. Thiamin is one of the B-vitamins and plays an essential role in various body functions (4);<br>from google (pork nutrition value) result 1}}
</ref>{{Reflist|30em}}