"ਯਿੱਦੀਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਯਿੱਦੀਸ਼ (ייידיש or אידיש - ਇਦੀਸ਼, ਯੀਦੀਸ਼ ਜਾਂ ਇਦੀਇਸ) ਅਸ਼ਕੇਨਜ਼ੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 9 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, <ref>
{{cite book
| last = Jacobsਜੈਕੋਬਸ
| first = Neilਨੇਲ G.ਜੀ
| title = Yiddishਯਿੱਦਿਸ਼ : aਭਾਸ਼ਾਈ Linguisticਜਾਣ Introductionਪਛਾਣ
| year = 2005
| publisher = ਕੈਂਬਰੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ
| publisher = Cambridge University Press
| isbn = 0-521-77215-X
| pages = 2