"ਯਿੱਦੀਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

{| class="wikitable"
|-
! ਯਿੱਦਿਸ਼
! Yiddish
| {{Script|Hebr|גוּט טַק אִים בְּטַגְֿא שְ וַיר דִּיש מַחֲזוֹר אִין בֵּיתֿ הַכְּנֶסֶתֿ טְרַגְֿא}}
|-
! ਲਿਪੀਆਂਤਰਿਤ
! Transliterated
| ''gut tak im betage se vaer dis makhazor in beis hakneses trage''
|-
! ਅਨੁਵਾਦਤ
! Translated
| May a good day come to him who carries this prayer book into the synagogue.
|}