"ਯਿੱਦੀਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
 
{{Infobox language
|name = Yiddish ਯਿੱਦਿਸ਼
|nativename = {{lang|yi|ייִדיש|rtl=yes}}, {{lang|yi|יידיש|rtl=yes}} or {{lang|yi|אידיש|rtl=yes}} ''yidish''/''idish''/''yidish''
|pronunciation = {{IPA-yi|ˈjɪdɪʃ|}} or {{IPA-yi|ˈɪdɪʃ|}}
|states = [[Central Europe|Centralਕੇਂਦਰੀ]], [[Eastern Europe|Easternਪੂਰਬੀ]], and [[Westernਪੱਛਮੀ Europeਯੂਰਪ]]; [[Israelਇਸਰਾਈਲ]]; [[Northਨਾਰਥ Americaਅਮਰੀਕਾ]]; [[Jewish diaspora|other regions with Jewish populations]]<ref name=e18/>
|ethnicity = [[Ashkenazi Jews|Ashkenaziਐਕਸ਼ੇਂਜੀ]]
|speakers = {{sigfig|1.510|2}} million
|date = 1986–1991 + half undated
|ref = e18
|familycolor = Indo-European
|fam2 = [[Germanic languages|Germanicਜਰਮੈਨਿਕ]]
|fam3 = [[West Germanic languages|Westਪੱਛਮੀ Germanicਜਰਮੈਨਿਕ]]
|fam4 = [[Irminones|Elbe Germanic]]
|fam5 = [[High German languages|Highਉੱਚੀ Germanਜਰਮਨ]]
|script = [[Hebrew alphabet]] ([[Yiddishਯਿੱਦਿਸ਼ orthographyਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ]])
|minority = {{plainlist|
*{{BIH}}