ਫ੍ਰੀਸਟਾਇਲ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"Freestyle wrestling" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
"Freestyle wrestling" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
"Freestyle wrestling" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਲਾਈਨ 35:
* {{Cite web|url=http://www.wrestlinghalloffame.org/history/oldestsport.php|title=The Oldest Sport|last=Dellinger|first=Daniel|authorlink=Bob Dellinger|publisher=[[National Wrestling Hall of Fame and Museum]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20070703010121/http://www.wrestlinghalloffame.org/history/oldestsport.php <!-- Bot retrieved archive -->|archive-date=2007-07-03|access-date=2007-08-12}}
* {{Cite journal|last=Poliakoff|first=Michael|author-link=Michael B. Poliakoff|year=1996|editor-last=Christensen|editor-first=Karen|title=Encyclopedia of World Sport: From Ancient Times to the Present|publisher=ABC-CLIO, Inc.|volume=3|pages=1189–1193|isbn=0-87436-819-7}}
* {{Cite journal|last=Poliakoff|first=Michael|author-link=Michael B. Poliakoff|year=1996|editor-last=Christensen|editor-first=Karen|title=Encyclopedia of World Sport: From Ancient Times to the Present|publisher=ABC-CLIO, Inc.|volume=3|pages=1194–1196|isbn=0-87436-819-7|contribution=Wrestling, Greco-Roman|place=Santa Barbara, CA}}<code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;contribution=</code> ignored (help) [[Category:CS1 errors: chapter ignored|Category:CS1 errors: chapter ignored]]