"ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
Nitesh Gill ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਰੰਥ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: spelling is not correct
("ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
ਟੈਗ: ਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧ ਮੋਬਾਈਲੀ ਵੈੱਬ ਸੋਧ
 
ਛੋ (Nitesh Gill ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਰੰਥ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: spelling is not correct)