"ਆਰਸਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

19-20
ਛੋ (clean up using AWB)
(19-20)
| season =
| position =
| pattern_la1 =_arsenal1415h _arsenal1920h
| pattern_b1 =_arsenal1415home _arsenal1920h
| pattern_ra1 =_arsenal1415h _arsenal1920h
| pattern_sh1 =_arsenal1415h _afc201920h
| pattern_so1 =_arsenal1415h _afc1920hlong
| leftarm1 = FFFFFF
| body1 = FF0000
| rightarm1 = FFFFFF
| shorts1 = FFFFFF
| socks1 = FFFFFF
| pattern_la2 =_arsenal1415a _arsenal1920a
| pattern_b2 =_arsenal1415away _arsenal1920a
| pattern_ra2 =_arsenal1415a _arsenal1920a
| pattern_sh2 =_arsenal1415a _afc201920a
| pattern_so2 =_arsenal1415a _afc1920along
| leftarm2 = 000040FFDF00
| body2 = FFCE00FFDF00
| rightarm2 = 000040FFDF00
| shorts2 = 000040
| socks2 = FFCE00FFDF00
| pattern_la3 =_arsenal1415t _arsenal1920t
| pattern_b3 =_arsenal1415third _arsenal1920t
| pattern_ra3 =_arsenal1415t _arsenal1920t
| pattern_sh3 =_arsenal1415t _arsenal1920t
| pattern_so3 =_arsenal1415t _arsenal1920t_long
| leftarm3 = 000040
| body3 = 000040
| rightarm3 = 000040
| shorts3 = 000040000000
| socks3 = 000040
<!-- Do not add kits that display logos or crests as this is against Wikipedia 's copyright policies.
A discussion is happening at Wikipedia_talk:WikiProject_Football/Archive_71#Logos_on_kits
23

edits