"ਜੰਗਲ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੀਆਂਵਾਕੀ ਵਿਧੀ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ