"ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ 2019" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

Satpal Dandiwal ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 2019 ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। Pendemic ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
(Satpal Dandiwal ਨੇ ਸਫ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 2019 ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ: ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। Pendemic ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।)
ਟੈਗ: New redirect
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)