ਸਲੋਵਾਕੀਆ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

#WLF
(#WLF)
(#WLF)
File:Fašiangy, tradičná ľudová veselica Prešov 20 Slovakia 100.jpg|ਮੰਗਲਵਾਰ 25.2.2020 ਫੈਨੀਜੀ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ,ਮੁੱਖ ਗਲੀ, ਪ੍ਰੇਸੋਵ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ. ਸਲੋਵਾਕੀਆ
File:Fašiangy, tradičná ľudová veselica Prešov 20 Slovakia 29.jpg|ਮੰਗਲਵਾਰ 25.2.2020 ਕਾਰਨੀਵਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ. ਮੁੱਖ ਗਲੀ, ਪ੍ਰੇਸੋਵ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ. ਸਲੋਵਾਕੀਆ
File:Fašiangy, tradičná ľudová veselica Prešov 20 Slovakia 32.jpg|ਮੰਗਲਵਾਰ 25.2.2020 ਫੈਨੀਜੀ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਸਜਾਵਟ, ਐਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਕ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ. ਮੁੱਖ ਗਲੀ, ਪ੍ਰੇਸੋਵ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ. ਸਲੋਵਾਕੀਆ
 
</gallery>
1,915

edits