"ਸਾਪੇਖ ਕਾਂਤੀਮਾਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

thumb|250px|right|[[ਕਸ਼ੁਦਰਗ੍ਰੈਹ ੬੫ ਸਿਬਅਲੀ ਅਤੇ ੨ ਤਾਰੇ ਜਿਨਕੇਂ ਸਾ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ
(thumb|250px|right|[[ਕਸ਼ੁਦਰਗ੍ਰੈਹ ੬੫ ਸਿਬਅਲੀ ਅਤੇ ੨ ਤਾਰੇ ਜਿਨਕੇਂ ਸਾ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)