"ਅਲਬਾਨੀਆ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

 
==ਭਾਗ==
ਅਲਬਾਨਿਆ ੩੬ਨੂੰ ਭਾਗਾਂਬਾਰਾਂ ਵਿਚ[[ਕਾਉਂਟੀ|ਕਾਉਂਟੀਆਂ]] ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਾਂ ਜਿਲੇਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ । ਅਲਬੇਨਿਆ ਦੇ ੩੬ ਜਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਾਨਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਥੇ ( rrethe ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੀਰਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਗ ਹਨ :
 
[[File:AlbaniaNumberedPrefectures.svg|right|400px|ਅਲਬੇਨਿਆ ਦਿਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ]]
{| class="wikitable"
|-
! !! [[ਅਲਬਾਨਿਆ ਦਿਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ|ਕਾਉਂਟੀ]]
! ਰਾਜਧਾਨੀ
! [[ਅਲਬਾਨਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ|ਜ਼ਿਲੇ]]
! [[Municipalities of Albania|Municipalities]]
! [[List of cities in Albania|ਸ਼ਹਿਰ]]
! [[Villages of Albania|ਪਿੰਡ]]
|-
| 1 || [[ਬੇਰਾਤ ਕਾਉਂਟੀ|ਬੇਰਾਤ]]
| [[ਬੇਰਾਤ]]
| [[ਬੇਰਾਤ ਜ਼ਿਲਾ|ਬੇਰਾਤ]] (Berat)<br />[[ਕੂਸੋਵੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਕੂਸੋਵੇ]] (Kuçovë)<br />[[ਸਕਰਾਪਰ ਜ਼ਿਲਾ|ਸਕਰਾਪਰ]] (Skrapar)
| 10<br />2<br />8
| 2<br />1<br />2
| 122<br />18<br />105
|-
| 2 || [[ਡਿਬਰ ਕਾਉਂਟੀ|ਡਿਬਰ]]
| [[ਪੇਸ਼ਕੋਪੀ]] (Peshkopi)
| [[ਬੁਲਕੀਜ ਜ਼ਿਲਾ|ਬੁਲਕੀਜ]] (Bulqizë)<br />[[ਡਿਬਰ ਜ਼ਿਲਾ|ਡਿਬਰ]] (Dibër)<br />[[ਮੱਟ ਜ਼ਿਲਾ|ਮੱਟ]] (Mat)
| 7<br />14<br />10
| 1<br />1<br />2
| 63<br />141<br />76
|-
| 3 || [[ਡੂਰੇਸ ਕਾਉਂਟੀ|ਡੂਰੇਸ]]
| [[ਡੂਰੇਸ]]
| [[ਡੂਰੇਸ ਜ਼ਿਲਾ|ਡੂਰੇਸ]] (Durrës)<br />[[ਕਰੂਜੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਕਰੂਜੇ]] (Krujë)
| 6<br />4
| 4<br />2
| 62<br />44
|-
| 4 || [[ਇਲਬਾਸਨ ਕਾਉਂਟੀ|ਇਲਬਾਸਨ]]
| [[ਇਲਬਾਸਨ]]
| [[ਇਲਬਾਸਨ ਜ਼ਿਲਾ|ਇਲਬਾਸਨ]] (Elbasan)<br />[[ਗਰਾੰਸ਼ ਜ਼ਿਲਾ|ਗਰਾੰਸ਼]] (Gramsh)<br />[[ਲਿਬਰਾਝਡ ਜ਼ਿਲਾ|ਲਿਬਰਾਝਡ]] (Librazhd)<br />[[ਪੀਕਿਨ ਜ਼ਿਲਾ|ਪੀਕਿਨ]] (Peqin)
| 20<br />9<br />9<br />5
| 3<br />1<br />2<br />1
| 177<br />95<br />75<br />49
|-
| 5 || [[ਫੀਏਰ ਕਾਉਂਟੀ|ਫੀਏਰ]]
| [[ਫੀਏਰ]]
| [[ਫੀਏਰ ਜ਼ਿਲਾ|ਫੀਏਰ]] (Fier)<br />[[ਲੂਸ਼ੰਜੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਲੂਸ਼ੰਜੇ]] (Lushnjë)<br />[[ਮੱਲਾਕਾਸਤਰ ਜ਼ਿਲਾ|ਮੱਲਾਕਾਸਤਰ]] (Mallakastër)
| 14<br />14<br />8
| 3<br />2<br />1
| 117<br />121<br />40
|-
| 6 || [[ਜਿਰੋਕਾਸਤਰ ਕਾਉਂਟੀ|ਜਿਰੋਕਾਸਤਰ]]
| [[ਜਿਰੋਕਾਸਤਰ]]
| [[ਜਿਰੋਕਾਸਤਰ ਜ਼ਿਲਾ|ਜਿਰੋਕਾਸਤਰ]] (Gjirokastër)<br />[[ਪੇਰਮੇਤ ਜ਼ਿਲਾ|ਪੇਰਮੇਤ]] (Përmet)<br />[[ਤੇਪੇਲੀਨ ਜ਼ਿਲਾ|ਤੇਪੇਲੀਨ]] (Tepelenë)
| 11<br />7<br />8
| 2<br />2<br />2
| 96<br />98<br />77
|-
| 7 || [[ਕੋਰਸੇ ਕਾਉਂਟੀ|ਕੋਰਸੇ]]
| [[ਕੋਰਸੇ]]
| [[ਦੇਵੋਲ ਜ਼ਿਲਾ|ਦੇਵੋਲ]] (Devoll)<br />[[ਕੋਲੋਂਜੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਕੋਲੋਂਜੇ]] (Kolonjë)<br />[[ਕੋਰਸੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਕੋਰਸੇ]] (Korçë)<br />[[ਪੋਗਰਾਡੇਕ ਜ਼ਿਲਾ|ਪੋਗਰਾਡੇਕ]] (Pogradec)
| 4<br />6<br />14<br />7
| 1<br />2<br />2<br />1
| 44<br />76<br />153<br />72
|-
| 8 || [[ਕੂਕੇਸ ਕਾਉਂਟੀ|ਕੂਕੇਸ]]
| [[ਕੂਕੇਸ]]
| [[ਹਸ ਜ਼ਿਲਾ|ਹਸ]] (Has)<br />[[ਕੂਕੇਸ ਜ਼ਿਲਾ|ਕੂਕੇਸ]] (Kukës)<br />[[ਤਰੋਪੋਜੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਤਰੋਪੋਜੇ]] (Tropojë)
| 3<br />14<br />7
| 1<br />1<br />1
| 30<br />89<br />68
|-
| 9 || [[ਲੇਝੇ ਕਾਉਂਟੀ|ਲੇਝੇ]]
| [[ਲੇਝੇ]]
| [[ਕੂਰਬਿਨ ਜ਼ਿਲਾ|ਕੂਰਬਿਨ]] (Kurbin)<br />[[ਲੇਝੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਲੇਝੇ]] (Lezhë)<br />[[ਮਿਰਦਿਤ ਜ਼ਿਲਾ|ਮਿਰਦਿਤ]] (Mirditë)
| 2<br />9<br />5
| 2<br />1<br />2
| 26<br />62<br />80
|-
| 10 || [[ਸ਼ਕੋਦਰ ਕਾਉਂਟੀ|ਸ਼ਕੋਦਰ]]
| [[ਸ਼ਕੋਦਰ]]
| [[ਮਾਲੇਸਿ ਈ ਮਾਧੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਮਾਲੇਸਿ ਈ ਮਾਧੇ]] (Malësi e Madhe)<br />[[ਪੂਕੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਪੂਕੇ]] (Pukë)<br />[[ਸ਼ਕੋਦਰ ਜ਼ਿਲਾ|ਸ਼ਕੋਦਰ]] (Shkodër)
| 5<br />8<br />15
| 1<br />2<br />2
| 56<br />75<br />141
|-
| 11 || [[ਤੀਰਾਨਾ ਕਾਉਂਟੀ|ਤੀਰਾਨਾ]]
| [[ਤੀਰਾਨਾ]]
| [[ਕਾਵਾਜੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਕਾਵਾਜੇ]] (Kavajë)<br />[[ਤੀਰਾਨਾ ਜ਼ਿਲਾ|ਤੀਰਾਨਾ]] (Tirana)
| 8<br />16
| 2<br />3
| 66<br />167
|-
| 12 || [[ਵਲੋਰੇ ਕਾਉਂਟੀ|ਵਲੋਰੇ]]
| [[ਵਲੋਰੇ]]
| [[ਡੇਲਵਾਇਨ ਜ਼ਿਲਾ|ਡੇਲਵਾਇਨ]] (Delvinë)<br />[[ਸਾਰਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਸਾਰਾਂਦੇ]] (Sarandë)<br />[[ਵਲੋਰੇ ਜ਼ਿਲਾ|ਵਲੋਰੇ]] (Vlorë)
| 3<br />7<br />9
| 1<br />2<br />4
| 38<br />62<br />99
|}
 
* [[ਬੇਰਾਤ]] ( Berat )
* [[ਬੁਲਕੀਜ]] ( Bulqize )
7,672

edits