"ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕੇ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

thumb |200px|ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਮਧਿਅਪੂ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ
( thumb |200px|ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਮਧਿਅਪੂ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)