"ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

[[Image:Electron correlation.png|thumb|right|300px|Diagram illustrating various ''ab initio'' electronic structure methods in terms of energy. Spacings are not to... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ
([[Image:Electron correlation.png|thumb|right|300px|Diagram illustrating various ''ab initio'' electronic structure methods in terms of energy. Spacings are not to... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)