"ਟੋਰਾਂਟੋ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

{{ਬੇ-ਹਵਾਲਾ|ਤਾਰੀਖ਼=ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨}} '''ਟੋਰਾਂਟੋ''' (Toronto) ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ
({{ਬੇ-ਹਵਾਲਾ|ਤਾਰੀਖ਼=ਸਿਤੰਬਰ ੨੦੧੨}} '''ਟੋਰਾਂਟੋ''' (Toronto) ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)