ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਬੈਂਕ - ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ